Algemene voorwaarden

Online cursus" spreken bij afscheid"

Definities

 1. Woorden van Eva: Eva Germeys, gevestigd te Deinze onder ondernemingsnummer: BE0647.568.139

2. Klant: degene met wie Woorden van Eva een overeenkomst is aangegaan.

3. Partijen: Woorden van Eva en klant samen.


Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle online cursussen door of namens Woorden van Eva.
2. Elke inschrijving betekent aanvaarding door de klant van deze algemene voorwaarden.
3. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Inschrijving/Bestelling

1. De inschrijving/bestelling per email of enige andere geschreven communicatievorm zoals de website van Woorden van Eva geldt effectief als inschrijving/bestelling en brengt altijd betalingsverplichtingen met zich mee.

2. De klant draagt zorg voor het juist en naar waarheid invullen van het inschrijvingsformulier. De klant geeft door schriftelijke inschrijving aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

Uitvoering van de overeenkomst

1. Woorden van Eva voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit.
2. Woorden van Eva heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijke inschrijving en betaling.

Verantwoordelijkheden en resultaten

1. De klant bevestigt dat hij/zij volledig verantwoordelijk is voor zijn / haar beslissingen en resultaten tijdens dit traject.

2. De klant is akkoord dat ondanks alle informatie, advies en aangeboden diensten van Woorden van Eva, de klant volledig verantwoordelijk blijft voor de implementatie van de methodes, technieken en tips, alsook voor de resultaten die deze opleveren.

3. De klant is akkoord dat Woorden van Eva geen specifiek resultaat of succes kan en zal garanderen, inclusief maar niet beperkt tot een bepaalde omzet, aantal klanten of leads. De klant is bovendien akkoord dat eventueel mislukken van het vervullen van verwachtingen van de klant geen contractbreuk zal zijn, noch zal resulteren in een terugbetaling vanuit Woorden van Eva.

Copyright en auteursrechten 

1. De klant gaat akkoord dat alle rechten op foto’s, programma materialen, plannen, vision boards, documenten en alle andere geschreven, visuele, digitale of audiobestanden (hierna “Het Werk” genoemd) direct of indirect gerelateerd aan de diensten of het programma van Woorden van Eva beschermd zijn.

2. De klant gaat akkoord dat Het Werk in geen geval gekopieerd, verkocht of gebruikt mag worden voor commerciële doeleinden en dat het gebruiksrecht hierop niet verhandelbaar of overdraagbaar is.

3. De klant gaat akkoord dat Het Werk geleverd wordt aan de klant voor individueel gebruik en de klant geen toestemming geeft om dit te gaan delen met anderen voor persoonlijke of commerciële doeleinden.

Vertrouwelijkheid en privacy 

1. De klant gaat akkoord dat alle informatie, kennis en strategieën die gedeeld worden in de cursus, Q&A-sessies, Facebookgroep en live dag door De Klant zelf en Woorden van Eva vertrouwelijk behandeld wordt en met niemand mag worden gedeeld.

2. De klant gaat akkoord dat Woorden van Eva de besproken onderwerpen mag delen met anderen, uiteraard zonder de klant te identificeren of benoemen, in de context van training of marketing of andere doeleinden, en dat dit geen contractbreuk betekent.

Betaling

1. Indien de klant tijdens een training of cursus beslist om te stoppen, zowel online als offline, is altijd het volledige bedrag verschuldigd. Het volledige bedrag is ook verschuldigd indien er toegestaan werd om in termijnen of met gespreide betaling te betalen.
5. Eventuele klachten betreffende de factuur dienen aangetekend en op straffe van verval binnen 8 dagen na verzending van de betrokken factuur te gebeuren. Zo niet wordt de factuur als door de klant aanvaard beschouwd.
6. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Woorden van Eva de klant een aanmaning hoeft te sturen in gebreke hoeft te stellen.
7. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Woorden van Eva.
8. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Woorden van Eva de verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Woorden van Eva op de klant onmiddellijk opeisbaar.
10. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Woorden van Eva, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Woorden van Eva te betalen.

Annulatie

1. Producten: online cursussen worden vooraf betaald en kunnen niet geannuleerd noch terugbetaald worden.

2. Bij annulatie door Woorden van Eva wordt het inschrijvingsgeld integraal teruggestort. Een annulatie van een cursus, training, traject of activiteit kan gebeuren als er niet voldoende deelnemers zijn, of wegens ziekte of familiale omstandigheden.


Beperking van aansprakelijkheid

1. Woorden van Eva levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten, zal Woorden van Eva de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

2. Woorden van Eva kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie in de cursus. Indien de klant onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de cursus ter beschikking wordt gesteld, kan de klant dit schriftelijk melden aan Woorden van Eva. 

3.Woorden van Eva kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

4. Woorden van Eva is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
5. Indien Woorden van Eva aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
6. Woorden van Eva is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
7. Indien Woorden van Eva aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
8. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
9. Woorden van Eva heeft altijd de mogelijkheid om een klant de toegang tot een dienst te weigeren.

Overmacht

1. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Woorden van Eva 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Woorden van Eva er weer aan kan voldoen.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
4. Opschorting van de dienstverlening geeft de klant geen recht op enige schadevergoeding. Woorden van Eva kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kosten die door de deelnemer zelf zijn gemaakt in het kader van de activiteit.
5. Coronavirus: Woorden van Eva houdt zich aan de richtlijnen van de overheid omtrent het coronavirus. Indien een activiteit vanwege het corona protocol geannuleerd dient te worden zijn de volgende voorwaarden van kracht:

  • De activiteit wordt kosteloos verzet naar een latere datum.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

1. In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton Deinze of de rechtbanken van het arrondissement van Oost-Vlaanderen bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft
2. Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing op de activiteiten van Woorden van Eva.

Opgesteld op 5 april 2021.